140615 Vk Exercises in Vagrancy


Aktion von Vasily Bogatov & Taisiya Krugovykh